Radio Logo

IDC Radio 106.2 FM Herzliya

Herzliya, Israel, Israeli. Broadcasting From IDC Herzliya Campus, Playing Variety Of Israeli Music And Programming, Near Tel Aviv